Sen z udzia­łem babci może suge­ro­wać chęć powrotu do dzie­ciń­stwa. Po pro­stu tęsk­nisz za bab­cią i chciał­byś spę­dzić z nią tro­chę czasu. Bab­cia poja­wia­jąca się we śnie zawsze jest pozy­tyw­nym ome­nem. Może ozna­czać ducha opie­kuń­czego, który o Cie­bie dba. Uosa­bia kobiecą ener­gię, która wystę­puje w Twoim życiu. Nie musisz mar­twić się jeśli śni Ci się śmierć babci, to nie pro­ro­czy sen. Takie sny ozna­czają pomyśl­ność i opiekę. Ktoś nad Tobą czuwa i chce żebyś był szczę­śliwy/a. Cza­sem sny z bab­cią w roli głów­nej to znak, że powi­nie­neś wybrać się na wieś czy inne odludne miej­sce. Taka wycieczka pomoże Ci doce­nić to, co już masz. Cha­rak­ter rela­cji z bab­cią może też ozna­czać Twoje rela­cje z kobie­tami w praw­dzi­wym życiu. 

Spo­tkać bab­cię – wyda­rze­nie zwią­zane ze spad­kiem i Twoim pocho­dze­niem. 

Rozma­wiać z bab­cią – spo­tkają Cię trud­no­ści, ale prze­zwy­cię­żysz je, jeśli posłu­chasz rad bli­skich. 

Rozma­wiać ze zmarłą bab­cią – komuś z Two­jego bli­skiego oto­cze­nia przy­tra­fią się kło­poty, więc przy­go­tuj się na dodat­kowe obo­wiązki. 

Pła­cząca bab­cia – ktoś z Two­jego oto­cze­nia martwi się o Cie­bie, ale nie chce żebyś o tym wie­dział/a. 

Wesoła bab­cia – podej­miesz dobrą decy­zję i szybko Ci się to opłaci. 

Bab­cia robiąca na dru­tach – to ide­alny czas żebyś zain­we­sto­wał/a w roz­wój. Spró­buj nauczyć się cze­goś nowego. 

Kłó­cić się z bab­cią – jakieś sprawy z prze­szło­ści nie pozwa­lają Ci ruszyć do przodu. Poro­zma­wiaj z kimś o tym. 

Ukry­wać się przed bab­cią – cho­wasz coś przed bli­skimi. Spró­buj się otwo­rzyć, a wszystko będzie dobrze. 

Bab­cia i dzia­dek razem – sym­bol mądro­ści i doświad­cze­nia. To rów­nież znak, że czas bar­dziej zaan­ga­żo­wać się w Twój zwią­zek. 

Gotu­jąca bab­cia – nie­długo Twoje życie się cał­ko­wi­cie odmieni. Słu­chaj rad przy­ja­ciół. 

Ty jako bab­cia – czeka Cię wielka nie­spo­dzianka. 

Obej­mo­wać bab­cię – sym­bol zdro­wia i dłu­go­wiecz­no­ści. 

Bab­cia stoi koło Two­jego łóżka – duży suk­ces zawo­dowy. 

5/5 - (3 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka