Bie­li­zna, jak więk­szość ele­men­tów gar­de­roby, to dobry omen. Istotne jest czy bie­li­zna jest solo, czy na jakiejś oso­bie. Ważny jest kolor oraz stan bie­li­zny. Bie­li­zna sym­bo­li­zuje nasze odczu­cia co do ota­cza­ją­cego nas świata. W zależ­no­ści od wcze­śniej wspo­mnia­nych czyn­ni­ków może ozna­czać, jak postrze­gamy sie­bie. Jest też sym­bo­lem sil­nie powią­za­nym z uczu­cio­wo­ścią i sferą sek­su­alną. 

Piękna kobieca bie­li­zna – powi­nie­ne­ś/aś pole­gać bar­dziej na swoim guście, niż cudzej opi­nii. Może ozna­czać też bogac­two. 

Wybie­ra­nie pięk­nej bie­li­zny – za bar­dzo mar­twisz się o swoją repu­ta­cję. 

Kupo­wa­nie bie­li­zny – odno­wisz starą zna­jo­mość. Być może wynik­nie z tego coś wię­cej niż tylko przy­jaźń. 

Biała bie­li­zna – naiw­ność, łatwo­wier­ność, ale rów­nież pozy­tywne zmiany w życiu intym­nym. Może ozna­czać nowego part­nera. 

Czarna bie­li­zna – to dobry czas, żeby popra­co­wać nad swoją pew­no­ścią sie­bie. 

Czer­wona bie­li­zna – czeka cię obie­cu­jący, gorący romans. 

Nowa bie­li­zna – zadbaj o swój zwią­zek. Poświęć wię­cej czasu part­ne­rowi. 

Koron­kowa bie­li­zna – Twój aktu­alny zwią­zek bar­dzo się roz­wi­nie. Jeśli jesteś sin­glem/singielką, poznasz kogoś, kto zosta­nie z Tobą na długo. 

Ty w dro­giej bie­liź­nie – będziesz mieć oka­zję speł­nić swoje naj­więk­sze marze­nie. 

Brudna bie­li­zna – nie powi­nie­ne­ś/aś wąt­pić w uczu­cia wybranki/a. 

Prać bie­li­znę – czeka Cię duża bitwa, ale wygrasz ją z łatwo­ścią. 

Brudna bie­li­zna – nie czu­jesz się kom­for­towo w swo­jej skó­rze. Warto to z kimś prze­pra­co­wać. 

Przyjść na ważne spo­tka­nie w bie­liź­nie – jesteś pew­ny/a sie­bie i w przy­szło­ści osią­gniesz duży suk­ces. 

Nie­zna­jomy w bie­liź­nie – w naj­bliż­szym cza­sie wstrzy­maj się od podej­mo­wa­nia waż­nych decy­zji. 

Męska bie­li­zna – jesteś bar­dzo sek­su­alną osobą, masz duże libido i potrzeby. 

Czuć się pew­nie w bie­liź­nie – jesteś wiel­kim indy­wi­du­ali­stą­/ką. Nie przej­mu­jesz się opi­nią innych ludzi na Twój temat. 

5/5 - (1 vote)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka