Buty są czymś, co czę­sto poja­wia się w snach. Tak jak w życiu real­nym chro­nią nasze stopy, tak samo w snach są zwią­zane z ochroną. Można je też inter­pre­to­wać jako zapo­wiedź podróż. To czy będzie to udana wyprawa, poznamy po sta­nie butów. Po ogól­nym wyglą­dzie butów we śnie możemy okre­ślić nasze cechy. To czy są bar­dziej kla­syczne, czy sza­lone, to odzwier­cie­dla nasze cechy w real­nym życiu.

Czy­ste buty – jesteś zado­wo­lo­ny/a ze swo­jego aktu­al­nego związku. Jeste­ście dobrze dobraną parą.

Brudne buty – powo­dze­nie w pracy, moż­liwy awans czy podwyżka.

Nie­ty­powe buty – spo­tkasz na swo­jej dro­dze kogoś nie­zwy­kle cie­ka­wego.

Nowe buty – ozna­czają, że być może nie­długo wybie­rzesz się w podróż. Moż­liwe, że spodoba Ci się tak bar­dzo, że zmie­nisz miej­sce zamiesz­ka­nia.

Napra­wia­nie butów – dzięki cięż­kiej pracy poko­nasz nad­cho­dzące trud­no­ści.

Przy­mie­rza­nie róż­nych butów – szu­kasz swo­jego miej­sca w świe­cie. Musisz zasta­no­wić się, co tak naprawdę kochasz robić w życiu.

Nosić dwa różne buty – wkrótce w Twoim życiu pojawi się szcze­gólny wiel­bi­cie­l/wiel­bi­cielka. Nie będziesz się nudzić.

Wygodne buty – zyskasz podziw i uzna­nie naj­bliż­szych oraz współ­pra­cow­ni­ków.

Porzą­dek w szafce z butami – przed Tobą eks­cy­tu­jący czas. Poje­dziesz na waka­cje i poznasz cie­ka­wych ludzi.

Zgu­bić buty – zerwiesz pewne zna­jo­mo­ści. Nie martw się, one nie wno­siły nic war­to­ścio­wego do Two­jego życia. Wkrótce poznasz nowych ludzi.

Kupo­wać dużą ilość butów – ozna­cza praw­dziwą rewo­lu­cję w Twoim życiu sek­su­al­nym.

Dro­gie nowe buty – poznasz kogoś, kto weź­mie Cię pod opiekę. Będzie kupo­wać CI dużo dro­gich pre­zen­tów i roz­piesz­czać.

Spo­tkać się z szew­cem – to sym­bol pomyśl­no­ści.

Za małe buty – potrze­bu­jesz dużej zmiany w swoim życiu.

Buty na wyso­kim obca­sie – Twoje życie sek­su­alne się roz­wi­nie.

Stare buty – Twoje rela­cje z naj­bliż­szymi bar­dzo się popra­wią.

Buty robo­cze – jesteś kre­atywną osobą i czeka Cię w życiu dużo przy­gód. 

3.7/5 - (3 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka