Sen o den­ty­ście nie musi ozna­czać, że musimy iść na prze­gląd. Zazwy­czaj takie sny suge­rują jakieś trud­no­ści, które musisz poko­nać. Jed­nak jak już się z nimi upo­rasz, wyj­dziesz z tego sil­niej­szy i szczę­śliw­szy. Den­ty­sta w Twoim śnie może być też ostrze­że­niem przed jaki­miś dzia­ła­niami. Jest to suge­stia, że musisz spoj­rzeć w głąb sie­bie i zadbać o swoją duchową stronę. Czę­sto wiąże się to ze stratą, ale w dłuż­szej per­spek­ty­wie, spo­tka Cię pomyśl­ność. Taki sen to porada, że czas zain­we­sto­wać w roz­wój umie­jęt­no­ści i nowe doświad­cze­nia. Sny z den­ty­stą są ści­śle zwią­zane z naszym życiem towa­rzy­skim. Mogą być zwią­zane z plot­kami, albo wspar­ciem przy­ja­ciela. Den­ty­sta to sym­bol pomocy i wspar­cia. 

Wizyta u den­ty­sty – pro­blemy z komu­ni­ka­cją z innymi ludźmi, które roz­wiążą się w nie­dłu­gim cza­sie. 

Den­ty­sta napra­wia Ci zęby – wkrótce spo­tkasz kogoś, kogo nie spo­dzie­wa­łeś się zoba­czyć. 

Den­ty­sta pra­cuje nad zębami kogoś innego – wielka tajem­nica, która nie­długo ujrzy świa­tło dzienne. 

Wyry­wa­nie zęba – pozbę­dziesz się nega­tyw­nego myśle­nia. 

Prze­gląd zębów – ozna­cza przy­pływ sił, auto­ry­tet i wła­dzę. 

Boro­wa­nie zębów – nie bój się otwo­rzyć ze swo­imi pro­ble­mami na innych ludzi. Przy­ja­ciele pomogą Ci zmie­rzyć się z trud­no­ściami. 

Strach przed den­ty­stą – będziesz potrze­bo­wać porady przy­ja­ciela, nie zamy­kaj się w sobie. 

Gabi­net den­ty­sty – nie­długo otrzy­masz ważne wia­do­mo­ści. 

Zapi­sy­wa­nie się do den­ty­sty – czeka na Cie­bie wspa­niała oka­zja życiowa, nie prze­gap jej. 

Być den­ty­stą – czeka Cię wielki suk­ces w pracy. Nikt już nie zwątpi w Twoje kwa­li­fi­ka­cje. 

Twój przy­ja­ciel jest den­ty­stą – to godny zaufa­nia i lojalny przy­ja­ciel. 

Lecze­nie kana­łowe – Twoje naj­więk­sze marze­nie będzie miało szansę się speł­nić. 

Znie­czu­le­nie zęba – nie bój się sta­wić czoła swoim pro­ble­mom. 

Stać w kolejce do den­ty­sty – czeka Cię poważna kon­fron­ta­cja, ale jesteś na nią gotów. 

5/5 - (3 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka