Dom we śnie czę­sto ozna­cza nas samych, a jego pokoje odzwier­cie­dlają nasze wnę­trze. Strych możemy uznać za umysł, a piw­nicę za pod­świa­do­mość. Wszystkie pomieszczenia pomię­dzy będą odno­sić się do róż­nych czę­ści naszej oso­bo­wo­ści. Sny, w któ­rych dom gra główną rolę, mogą być tłu­ma­czone bez­po­śred­nio. Być może wła­śnie czeka Cię prze­pro­wadzka albo remont i pod­świa­do­mie się dener­wu­jesz. W innym przy­padku jest to sygnał, że powi­nno się zadbać o sie­bie, zarówno duchowo jak i zewnętrz­nie. Stan pomiesz­czeń może wiele powie­dzieć o naszych myślach i marze­niach. Takie sny są czę­ste, ponie­waż więk­szość życia spę­dzamy w poko­jach. Warto zwró­cić uwagę, w jakim sta­nie są w Twoim śnie.

Stary dom – moż­li­wość dużych zmian pojawi się na hory­zon­cie. 

Luk­su­sowy dom – nie­długo osią­gniesz swoje cele. 

Szklany dom – czeka Cię wielki suk­ces w pracy. 

Czy­sty dom – pomyśl­ność, szczę­ście.

Zawa­lony dom – tajem­nica, sekrety. 

Prze­pro­wadzka do nowego domu – czeka Cię wielka nie­spo­dzianka. 

Budo­wać dom – duża zmiana wewnętrzna, roz­wój duchowy. 

Drew­niany dom – zaczniesz nowy etap w swoim życiu, poznasz nowych ludzi. 

Duży dom – prze­łom w pracy, awans, podwyżka. 

Kupo­wać dom – poprawa ogól­nej jako­ści życia. 

Pło­nący dom – poko­na­nie pro­ble­mów, nowy pozy­tywny etap w życiu. 

Łazienka – dużo czasu dla sie­bie, samoroz­wój. 

Sypial­nia – prze­łom natury miło­snej lub/i sek­su­al­nej. 

Kuch­nia – powi­nie­neś/powinnaś wstrzy­mać się z reali­za­cją swo­ich pla­nów, to Ci się opłaci w przy­szło­ści. 

Salon – roz­wi­nię­cie nowych rela­cji. 

Opusz­czony dom – czas zosta­wić prze­szłość za sobą i ruszyć do przodu. 

Nawie­dzony dom – roz­wią­za­nie pro­ble­mów towa­rzy­skich. 

Otwarty dom – coś kre­atyw­nego, nowy pomysł. 

Zamknięty dom – zakoń­cze­nie pew­nej fazy w życiu oso­bi­stym lub/i zawo­do­wym. 

Dom z bal­ko­nem – skup się na swo­jej naj­waż­niej­szej rela­cji oso­bi­stej. 

Dom przy morzu – waka­cje, odpo­czy­nek, prze­rwa od pracy. 

Strata domu – powi­nie­neś/powinnaś bar­dziej sku­pić się na spra­wach pry­wat­nych niż zawo­do­wych. 

Sekretne pokoje w domu – roz­wój kariery, wielki suk­ces w pracy. 

Brudny dom – poprawa rela­cji z part­ne­rem/partnerką. 

5/5 - (4 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka