W naszym życiu drzwi grają bar­dzo ważną rolę. Pomyśl, ile razy dzien­nie otwie­rasz lub zamy­kasz jakieś. Tak samo w naszych snach, drzwi są potęż­nym sym­bo­lem. Sym­bo­li­zują nowe moż­li­wo­ści oraz wyzwa­nia. Są też powią­zane z domem, co ozna­cza schro­nie­nie i ochronę. Czę­sto ozna­czają też tajem­nice, nie­po­kój oraz strach przed przy­szło­ścią. Ważne jest, czy są otwarte, czy zamknięte. Istotne może być to gdzie się znaj­dują, bądź dokąd pro­wa­dzą. 

Otwarte drzwi – otwo­rzą się przed Tobą nowe, fan­ta­styczne moż­li­wo­ści. 

Zamknięte drzwi – jesteś osobą zamkniętą w sobie. Naj­bar­dziej lubisz swoje wła­sne towa­rzy­stwo. 

Drzwi wej­ściowe – sym­bol wiel­kiego szczę­ścia. 

Zep­sute drzwi – nie do końca radzisz sobie z emo­cjami. Spró­buj je z kimś prze­pra­co­wać. 

Białe drzwi – nie­win­ność, pozy­tywna ener­gia. 

Szklane drzwi – to dobry czas, żeby zacząć nowy pro­jekt. 

Drzwi obro­towe – goto­wość na roz­wój per­so­nalny i duchowy. Jesteś osobą, która chęt­nie szuka nowych moż­li­wo­ści. 

Nie­moż­ność zamknię­cia drzwi – nie­dawno pod­ją­łe­ś/aś lub wkrótce podej­miesz decy­zję, które nie­od­w­ra­cal­nie zmie­nią Twoje życie. 

Otwie­ra­nie drzwi klu­czem – zain­te­re­su­jesz się czymś nowym. To coś sta­nie się Twoim wiel­kim hobby. 

Chęć otwar­cia zamknię­tych drzwi – chcesz się roz­wi­jać i uczyć nowych rze­czy. 

Przej­ście przez drzwi – nie­długo roz­wiążą się Twoje stare pro­blemy. 

Tylne drzwi – potra­fisz szybko i sku­tecz­nie roz­wią­zać każdy pro­blem. 

Czer­wone drzwi – jesteś gotowy skon­fron­to­wać się z głę­boko ukry­tymi emo­cjami. 

Nie­bie­skie drzwi – nie­długo czeka Cię wspa­niały wyjazd, na któ­rym odpocz­niesz. 

Małe drzwiczki – potrze­bu­jesz prze­wod­nika i auto­ry­tetu. Spró­buj nawią­zać więź z kimś, z kim dzie­lisz war­to­ści. 

Wiele drzwi – sto­isz przed wybo­rem. Praw­do­po­dob­nie cho­dzi o sprawy ser­cowe. Wybie­raj mądrze. 

Nowe drzwi – pozy­tywny sym­bol. Czeka Cię prze­łom w życiu rodzin­nym. 

Drzwi samo­cho­dowe – czeka Cię ślub. Może Twój lub kogoś z Two­jej rodziny.

4.7/5 - (4 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka