Sny zwią­zane z dziad­kiem to dobry omen. Zazwy­czaj odnoszą się do życia zawo­do­wego. Mogą suge­ro­wać wielką zmianę w pracy, bądź ważną decy­zję do pod­ję­cia. Dzia­dek to sym­bol wiecz­no­ści. To sym­bol dłu­giego życia, szczę­ścia i har­mo­nii. Być może ktoś, kogo dawno nie widzia­łeś, wróci nagle do Two­jego życia. Nie musi to być łatwa rela­cja, ale na pewno warta pod­trzy­ma­nia. W naj­bliż­szym cza­sie będziesz zado­wo­lony ze swo­jego życia. Jeśli we śnie wystę­po­wała roz­mowa, to jej szcze­góły mogą być odpo­wie­dzią na aktu­alne pro­blemy. 

Rozma­wiać z dziad­kiem – ozna­cza to, że jesteś w dobrym miej­scu w swoim życiu. W naj­bliż­szym cza­sie czeka Cię dużo szczę­ścia. 

Przy­tu­lać dziadka – to świetny czas na samo­roz­wój. Ucz się nowych rze­czy od bar­dziej doświad­czo­nych osób. 

Zabawa z dziad­kiem – jesteś emo­cjo­nal­nie doj­rzałą osobą. Zasłu­gu­jesz, żeby cie­szyć się spo­ko­jem w gro­nie naj­bliż­szych. 

Dzia­dek opo­wiada histo­rię – doko­nu­jesz dobrych wybo­rów, ufaj sobie. 

Dzia­dek i bab­cia razem – sym­bol mądro­ści i doświad­cze­nia. To rów­nież znak, że czas bar­dziej zaan­ga­żo­wać się w Twój zwią­zek. 

Śmierć dziadka – wielka zmiana w życiu, bądź w sfe­rze emo­cjo­nal­nej. Być może zmieni się jakiś aspekt Two­jej oso­bo­wo­ści. 

Chory dzia­dek – ktoś z Two­jego oto­cze­nia potrze­buje pomocy. 

Zmarły dzia­dek – sym­bol ochronny. Ktoś czuwa nad Tobą i pomaga Ci osią­gnąć szczę­ście. 

Pogrzeb dziadka – wielka tajem­nica. Jeśli pod­czas pogrzebu dzia­dek ożyje, to słu­chaj go uważ­nie. Moż­liwe, że zdra­dzi Ci ten wielki sekret. 

Ty jako dzia­dek – pro­blemy, które wydają Ci się poważne, wcale takie nie są. Możesz na chwilę odpu­ścić. 

Dzia­dek daje Ci pre­zent – wkrótce otrzy­masz coś war­to­ścio­wego. Może to być spa­dek. Czeka Cię dobro­byt i har­mo­nia. 

Cało­wa­nie dziadka w rękę – speł­nią się Twoje naj­skryt­sze marze­nia. 

Dom dziadka – bez­pieczna przy­stań, speł­nie­nie w związku. 

Śmie­jący się dzia­dek – bar­dzo pomyślny okres. Speł­nisz się w pracy i w życiu towa­rzy­skim. Wyko­rzy­staj ten okres mądrze. 

5/5 - (3 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka