Garnek

Gar­nek to sym­bol życia rodzin­nego, ogni­ska domo­wego. Jest to pozy­tywny omen. Jest zwią­zany z natu­ral­nymi zmia­nami. Kiedy wkła­dasz do garnka różne skład­niki, powstaje zupa. Tak samo jest z garn­kiem w snach. Uka­zuje pro­ces kre­owa­nia nowej rze­czy­wi­sto­ści i wyda­rzeń. Warto zwró­cić uwagę na stan garnka oraz jego zawar­tość. 

Mały gar­nek – sym­bol dobro­bytu. Twoja rodzina jest szczę­śliwa i bar­dzo wspie­ra­jąca. 

Duży gar­nek – duże zmiany w pracy. Zmie­nią się Twoje rela­cje ze współ­pra­cow­ni­kami. 

Pusty gar­nek – zawsze sta­wiasz cudze potrzeby na pierw­szym miej­scu. Spró­buj zadbać naj­pierw o sie­bie. 

Pełny gar­nek – w Two­jej pracy dużo się zmieni. Będziesz mia­ł/a nowych współ­pra­cow­ni­ków. Na początku będzie Ci trudno się odna­leźć. 

Gar­nek bez uchwy­tów – na Two­jej dro­dze poja­wią się nie­spo­dzie­wane prze­szkody. Pora­dzisz sobie z nimi i będziesz sil­niej­szy/a w przy­szło­ści. 

Brudny gar­nek – posta­raj się naj­pierw myśleć, a potem mówić. Ina­czej możesz kogoś obra­zić. 

Spa­lony gar­nek – spró­buj spę­dzać wię­cej czasu z rodziną. Twoi bli­scy mar­twią się, że za dużo czasu poświę­casz pracy. 

Znisz­czony gar­nek – sta­rasz się udo­wod­nić coś innym. Pamię­taj, żeby podej­mu­jąc decy­zje, kie­ro­wać się słusz­nymi powo­dami. 

Nosić ciężki gar­nek – potrze­bu­jesz zmie­nić orga­ni­za­cję swo­jego sys­temu pracy. Możesz pra­co­wać mniej, ale bar­dziej efek­tyw­nie. 

Kupo­wać nowy gar­nek – w końcu znaj­dziesz czas dla sie­bie. Zacz­niesz roz­wi­jać umie­jęt­no­ści, które zawsze chcia­łeś/aś. 

Sprze­da­wać gar­nek – czeka Cię duży wyda­tek, jak remont czy zmiana samo­chodu. 

Myć gar­nek – sta­raj się nie zosta­wiać wszyst­kiego na ostat­nią chwilę. 

Dostać gar­nek w pre­zen­cie – ktoś o Tobie cie­pło myśli. 

Poda­ro­wać komuś gar­nek – popra­wią się Twoje rela­cje z sze­fem lub/i współ­pra­cow­ni­kami. 

Kraść czy­jś gar­nek – zacznij odkła­dać pie­nią­dze. To dobry czas, by zacząć budo­wać oszczęd­no­ści. 

Ktoś krad­nie Ci gar­nek – zna­jomy poprosi Cię o pożyczkę. Potrze­buje pie­nię­dzy na pod­sta­wowe sprawy, więc posta­raj się mu pomóc.

5/5 - (2 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka