Cho­ciaż widok kału nie jest czymś, co zali­czamy do przy­jem­nych rze­czy, to jego zna­cze­nie w snach jest pozy­tywne. Jest ści­śle zwią­zane z przy­pły­wem gotówki i podnie­sie­niem jako­ści życia. Naj­po­myśl­niej­szy sen to taki, w któ­rym sprzą­tasz kał rękami lub ścierką. Ozna­cza to łatwy dodat­kowy zaro­bek albo miłe rodzinne waka­cje. Odchody zwie­rząt – to dobry czas, by zacząć nowy pro­jekt, bądź zain­we­sto­wać. Istotne jest też, czy czu­jesz zapach kału. Jeśli tak, to praw­do­po­dob­nie chcesz coś zmie­nić w swoim życiu. 

Ludzki kał – duże moż­li­wo­ści zarob­kowe. Nie­stety będziesz współ­pra­co­wać z kimś, kogo wyjąt­kowo nie lubisz. 

Wdep­nię­cie w kupę lub roz­sma­ro­wa­nie jej na ubra­niu – podwyżka w pracy oraz dodat­kowe pro­fity. 

Spłu­ki­wa­nie kału w toa­le­cie – nie­długo czeka Cię miły urlop. 

Czuć zapach kału – poznasz filan­tropa bądź boga­tego wiel­bi­ciela. 

Kał w ustach – jesteś elo­kwentną osobą, możesz zaro­bić duże pie­nią­dze. Jed­nak nie bądź zbyt zachłanny. 

Sprzą­tasz kupę, któ­rej nie da się sprząt­nąć – poznasz inwe­sto­rów, któ­rzy będą chętni wes­przeć Twój pro­jekt. 

Wypróż­nia­nie się publicz­nie – zbyt czę­sto porów­nu­jesz się z innymi, prze­stań to robić. 

Sprzą­ta­nie odcho­dów zwie­rząt – spo­tkasz dawno nie­wi­dzia­nego przy­ja­ciela. Może to ozna­czać też, że dosta­niesz zwrot pie­nię­dzy za coś. 

Rozwod­niony kał – dosta­niesz nagrodę za jakieś osią­gnię­cie. 

Świeża kupa – jesteś zado­wo­lo­ny/a ze swo­jego życia. Nie chcesz nic zmie­niać. 

Wysu­szony kał – pil­nie potrze­bu­jesz dużej zmiany. 

Odchody w łóżku – gorący, ale prze­lotny romans. 

Wypróż­nia­nie się pod sie­bie – czu­jesz, że nie jesteś gotowy na zmianę. Ale to nie prawda, nie bój się ryzy­ko­wać. 

Kupa dziecka – chcesz podzie­lić się z kimś swoją wie­dzą i doświad­cze­niem. 

Widze­nie kupy na każ­dym kroku – wiel­kie bogac­two zdo­byte przy mini­mal­nym zaan­ga­żo­wa­niu.

4.7/5 - (7 votes)
2 comments… add one
  • Jadwiga lip 17, 2022 @ 1:16

    Chciałabym żeby ten sen się spełnił.

  • Mar sty 27, 2023 @ 14:54

    Hejka
    Moslem dziwny sen.Snilo mi sie ze pewna kobieta kazala mi sie polozyc otworzyc ustach , Jak to zrobilem wypiela sie I mi w nie nasrala.
    No sen obrzydliwy, ale co oznqcza ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka