Tak samo, jak nie poja­wia się czę­sto na noc­nym nie­bie, tak sny o niej nie są czymś codzien­nym. Iden­tycz­nie jak w życiu, kometa jest zna­kiem cze­goś nie­zwy­kłego i nagłego. Sym­bo­li­zuje wyjąt­kowe wyda­rze­nie, które pocią­gnie za sobą dłu­go­fa­lowe kon­se­kwen­cje. Lecąca na nie­bie kometa suge­ruje, że w naj­bliż­szym cza­sie czeka Cię ciężka próba. Jeśli się posta­rasz i pomyśl­nie ją zdasz, czeka Cię szczę­ście i dobro­byt. Jest też sym­bo­lem roz­woju ducho­wego oraz kre­atyw­no­ści. Kształt komety czę­sto suge­ruje cha­rak­ter naj­bliż­szych wyda­rzeń. Dłu­gość jej ogona może suge­ro­wać ich trwa­nie. Jeśli uwa­żasz, że masz pecha, a przy­śni Ci się kometa, to zna­czy, że Twój los się odwróci. Kometa to też sym­bol wytrwa­ło­ści. Cho­ciaż nie zawsze jest dobrze, jeśli będziesz bar­dzo się sta­rać, to opłaci Ci się to w przy­szło­ści.

Kometa z dłu­gim ogo­nem – poznasz kogoś fan­ta­stycz­nego, kto wpro­wa­dzi do Two­jego życia wiele emo­cji.

Szybko prze­miesz­czają się kometa – awans lub począ­tek wła­snego biznesu.

Jasna kometa, która nagle gaśnie – nagła zmiana w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach.

Czer­wona kometa – duże zmiany w życiu rodzin­nym.

Spa­da­jąca kometa – nagłe speł­nie­nie Two­jego marze­nia, nowe pomy­sły.

Złota kometa – zna­czący przy­pływ gotówki, np. spa­dek.

Kra­ter po kome­cie – trudny okres w Twoim życiu, ale z pomocą przy­ja­ciół szybko go poko­nasz.

Kolo­rowa kometa – samo­roz­wój, wewnętrzny spo­kój, zakoń­cze­nie pew­nego etapu.

Czy­ta­nie o kome­cie – zmiany poli­tyczne lub/i spo­łeczne w Twoim kraju, lub aktu­al­nym miej­scu pobytu.

Widziana przez tele­skop – duża zmiana zwią­zana z pracą lub edu­ka­cją.

Ude­rze­nie komety w zie­mię – poważne kon­se­kwen­cje Two­ich nie­daw­nych wybo­rów.

Odda­la­jąca się kometa – część Two­ich pla­nów prze­su­nie się w cza­sie, żeby póź­niej dać lep­sze wyniki.

Słabo widoczna kometa – drobne pro­blemy, z któ­rymi sobie szybko pora­dzisz.

Kometa na nie­bie peł­nym gwiazd – romans, prze­łom w życiu miło­snym.

Nie­bie­ska kometa – wyjazd na waka­cje do nie­spo­dzie­wa­nego miej­sce.

Powoli prze­su­wa­jąc się kometa – odwie­dzi Cię dawna miłość lub dawno nie­wi­dziany przy­ja­ciel.

4/5 - (4 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka