Łabędź

Łabę­dzie są uzna­wane za sym­bol miło­ści i lojal­no­ści. Ozna­czają też szczę­ście i pomyśl­ność finan­sową. Nie­za­leż­nie od tego czy łabędź lata, czy pływa, jest to zawsze dobry omen. Może też prze­po­wia­dać spo­tka­nie z nie­zwy­kłą osobą. Jako ptak, łabędź zwią­zany jest także ze sferą sek­su­alną. Może suge­ro­wać, że Twój obecny zwią­zek jest tym ide­al­nym. Jest praw­do­po­dobne, że przy­szłość zosta­nie zwień­czona piękną uro­czy­sto­ścią jak ślub czy odno­wie­nie przy­sięgi.  Jeśli nie jesteś w związku, to być może niedługo pojawi się ktoś wyjątkowy.

Biały łabędź – nie musisz kwe­stio­no­wać swo­ich decy­zji, masz dobre inten­cje. 

Czarny łabędź – musisz nauczyć się wie­rzyć w sie­bie. Nie jesteś gor­szy/a niż inni. 

Stado łabę­dzi – rado­sne wyda­rze­nie jak ślub czy chrzciny. 

Para łabę­dzi – roz­wią­żesz rodzinny spór i uzy­skasz spo­kój. 

Łabę­dzie na rzece – przy­pływ ener­gii. Wyko­rzy­staj go, by zre­ali­zo­wać swoje plany. Przy­ja­ciele mogą Ci pomóc. 

Łabę­dzie w zoo – uda Ci się roz­wią­zać jeden ze swo­ich pro­ble­mów. 

Lecące łabę­dzie – osią­gniesz duży suk­ces w pracy. 

Kar­mić łabę­dzie – być może mar­twisz się o swój zwią­zek, nie­po­trzeb­nie. Będzie­cie się roz­wi­jać razem jako para. 

Ty ranisz łabę­dzia – praw­do­po­dob­nie skrzyw­dzi­łeś/aś kogoś, mówiąc coś nie­mi­łego. Poproś o wyba­cze­nie, a wszystko się ułoży. 

Ktoś rani łabę­dzia – sta­niesz w czy­jejś obro­nie. Praw­do­po­dob­nie nawet nie lubisz tej osoby, ale ochrona jej wyda Ci się słuszna. 

Mar­twy łabędź – chwi­lowe roz­cza­ro­wa­nie życiem towa­rzy­skim. 

Ty zabi­jasz łabę­dzia – nie­długo spo­tkasz swo­jego idola. Posta­raj się zacho­wać spo­kój i nie mów za dużo. 

Ktoś zabija łabę­dzia – nie­długo będziesz decy­do­wał/a o czy­imś losie. Posta­raj się, by decy­zja była spra­wie­dliwa. 

Grupa małych łabę­dzi – duma z dzieci lub innych człon­ków rodziny. 

Kar­mić łabę­dzie – zyskasz lojal­nego przy­ja­ciela lub part­nera. 

Rzu­cać kamie­niami w łabę­dzie – tym­cza­sowe pro­blemy w życiu towa­rzy­skim. 

Łabędź trze­po­czący skrzy­dłami – prze­łom w życiu sek­su­al­nym. 

Łabędź wydaje skrze­czące odgłosy – w Twoim życiu poja­wią się małe prze­szkody, dzięki któ­rym sta­niesz się sil­niej­szy/a. 

Odla­tu­jące łabę­dzie – nie­długo spo­tka Cię miła nie­spo­dzianka.

5/5 - (5 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka