Larwy

Larwy poja­wia­jące się w snach to znak, że potrze­bu­jesz pomocy. Musisz spoj­rzeć w głąb sie­bie i nauczyć się nie popeł­niać cią­gle tych samych błę­dów. Cza­sem ozna­czają też, że przy­bie­rasz maski i cho­wasz swoje praw­dziwe obli­cze. Jeśli w Twoim śnie pozby­wasz się larw, to zna­czy, że jesteś osobą otwartą na innych. To może być dobry czas, żeby nawią­zać nowe przy­jaź­nie. Larwy to sym­bol uwol­nie­nia. Czas pozbyć się złych emo­cji i zacząć nowe życie. Uważ­nie obser­wuj sie­bie, ale rów­nież Twoje oto­cze­nie. Pozy­tywne zmiany to coś, czego potrze­bu­jesz. Tak jak więk­szość larw w końcu się prze­obraża, tak i Cie­bie czeka zmiana.

Larwy w koszu – nowy począ­tek.

Łowić na larwy – czas zastą­pić stare nowym. Musisz ode­pchnąć nega­tywne myśli, a wszystko będzie dobrze.

Larwy jedzą zepsute mięso – musisz prze­stać igno­ro­wać pro­blemy, bo ina­czej w Twoim życiu zajdą nie­kon­tro­lo­wane zmiany.

Larwy w mar­twym ciele – to ide­alny czas na samo­roz­wój. Zacz­nij medy­to­wać, albo zapisz się na jakiś kurs.

Białe larwy – za dużo czasu poświę­casz pracy. Skup się bar­dziej na życiu towa­rzy­skim.

Czarne larwy – pod­czas podej­mo­wa­nia waż­nej decy­zji, nie bój się spy­tać o pomoc przy­ja­ciół.

Nadep­nąć na larwę – suge­ruje, że jesteś wytrwałą osobą. Potra­fisz sam/a się obro­nić przed nie­przy­jem­nymi wyda­rze­niami.

Nosić larwę na palcu – nie jesteś zado­wo­lo­ny/a ze swo­jego śro­do­wi­ska. Czas zmie­nić oto­cze­nie.

Prze­miana larwy – czeka Cię dużo zmian w życiu. To będzie długi pro­ces, ale wyj­dziesz z tego doj­rzal­szy/a.

Larwa w koko­nie – osią­gniesz duży suk­ces, jeśli zaufasz swo­jej intu­icji.

Uważ­nie oglą­dać larwy – musisz pod­jąć jakieś dzia­ła­nia, nie bądź bier­nym obser­wa­to­re­m/ką.

Strzą­sa­nie larw z ciała – roz­wój duchowy, zmiana prio­ry­te­tów.

Jedna larwa – poznasz kogoś, kto zosta­nie jedną z naj­waż­niej­szych osób w Twoim życiu.

Wiele larw – ktoś Ci zazdro­ści i plot­kuje o Tobie, ale nie powi­nie­ne­ś/nie powin­naś się tym przej­mo­wać.

Larwy w domu – zadbaj o dobre rela­cje z bli­skimi.

4.5/5 - (2 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka