Lata­nie to dość czę­sty motyw w snach. Czę­sto pamię­tamy sny o lata­niu, ponie­waż nie jest to coś, co natu­ral­nie wystę­puje w naszym życiu. Takie sny możemy inter­pre­to­wać na wiele spo­so­bów. Zazwy­czaj zwią­zane jest ze zmia­nami w naszym życiu. Być może nie jeste­śmy cze­goś pewni, bądź coś wymknęło się nam spod kon­troli. Może wią­zać się też z naszą ambi­cją czy poczu­ciem wła­snej war­to­ści.

Latać samo­lo­tem – uda Ci się zre­ali­zo­wać wszyst­kie Twoje plany na naj­bliż­szy czas.

Latać heli­kop­te­rem – to sym­bol wła­dzy, auto­ry­tetu i pie­nię­dzy.

Latać na lotni – sym­bolizuje Twoje emo­cjo­nalne pro­blemy. Być może to dobry czas, żeby pobyć tro­chę w samot­no­ści.

Latać po nie­bie jak ptak – ozna­cza silne pra­gnie­nie wol­no­ści i nie­za­leż­no­ści. Moż­liwe, że wkrótce będzie miało oka­zję się speł­nić.

Latać bar­dzo wysoko – zacznij spę­dzać wię­cej czasu z naj­bliż­szymi. Tęsk­nią za Tobą.

Latać po czy­stym i sło­necz­nym nie­bie – zbliża się zakoń­cze­nie Twoim pro­jek­tów. Będziesz mieć oka­zję odpo­cząć za gra­nicą.

Latać na mio­tle – zakoń­czysz uciąż­liwe dla Cie­bie rela­cje.

Latać balo­nem – podwyżka w pracy, bądź jed­no­ra­zowa pre­mia.

Latać nad czy­stą wodą – obiet­nica roz­woju oso­bi­stego oraz awansu w pracy.

Latać nad morzem – szczę­ście i pozy­tywne uczu­cia.

Latać ze spa­do­ch­ro­nem – osią­gniesz wielki suk­ces zawo­dowy i oso­bi­sty.

Latać w kosmo­sie – duchowe odro­dze­nie. Dra­styczna zmiana poglą­dów.

Latać nad mia­stem – poświęć wię­cej czasu swo­jej dru­giej połówce.

Posia­da­nie skrzy­deł – zaczyna się nowy okres w Twoim życiu. Czeka Cię sporo pozy­tyw­nych zmian.

Latać nad mia­stem – nie­długo spo­tkasz miłość. Jeśli jesteś już w związku, to ozna­cza, że Twój zwią­zek wej­dzie na kolejny etap.

Latać z pta­kami – będziesz uczest­ni­czyć w miłych spo­tka­niach towa­rzy­skich.

Latać na dywa­nie lub innym meblu – pamię­taj, żeby dbać o swoje zdro­wie. Cze­kają Cię nie­zwy­kłe rze­czy, więc musisz być w for­mie.

Latać w dół – zatroszcz się o swój roz­wój. Zapisz się na jakiś kurs, żeby zdo­być nowe umie­jęt­no­ści.

5/5 - (1 vote)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka