Nietoperz

Sny z nie­to­pe­rzami zazwy­czaj suge­rują walkę z wła­snymi lękami. Są sym­bo­lem wydo­sta­nia się z ciem­no­ści na świa­tło. Być może wła­śnie zma­gasz się z jaki­miś trud­no­ściami. Musisz wyko­nać dużo pracy, by Ci się udało. Skoro śni Ci się nie­to­perz, to znak, że jesteś na dobrej drodze. Staw czoło swo­jemu stra­chowi, a czeka Cię nowa, pozy­tywna przy­szłość. Zna­cze­nie tych zwie­rząt połą­czone jest z intu­icją i zmianą. To bar­dzo mistyczne stwo­rze­nia, w róż­nych kul­tu­rach koja­rzone z mądro­ścią, ducho­wo­ścią lub tajem­nicą. Nie­to­perz sym­bo­li­zuje też głę­boko skry­wane emo­cje. 

Lecący nie­to­perz – drobna, pozy­tywna zmiana w Twoim życiu. 

Grupa nie­to­perzy lecąca w mroku – oczysz­cze­nie z nega­tyw­nych emo­cji, duchowe odro­dze­nie. 

Nie­to­perz wiszący głową w dół – spró­buj spoj­rzeć na swój pro­blem z innej per­spek­tywy. 

Czarny nie­to­perz – odkry­jesz skrzęt­nie skry­wany sekret. 

Być zaata­ko­wa­nym przez nie­to­perza – musisz się sku­pić na swoim celu. Nie zba­czaj z obra­nej ścieżki, a wszystko się ułoży. 

Nie­to­perz w domu – odzy­skasz kon­trolę nad czymś, co stra­ci­łeś dawno temu. 

Duży nie­to­perz – sym­bo­li­zuje wyzwa­nie, które igno­ru­jesz. Może warto sta­wić mu czoła?

Przy­ja­zny nie­to­perz – ozna­cza spo­kój ducha i szczę­ście. 

Mar­twy nie­to­perz – przy­ja­ciel pomoże Ci odgo­nić złe myśli. 

Nie­to­perze lecące w dół – pozy­tywne zmiany, które są odpo­wie­dzią na całą Twoją ciężką pracę. 

Ty jako lecący nie­to­perz – zwra­caj więk­szą uwagę na ludzi w Twoim oto­cze­niu. 

Trzy­mać nie­to­perza – sym­bo­li­zuje ambi­cję i speł­nie­nie swo­ich zawo­do­wych pla­nów. 

Jedzący nie­to­perz – ktoś nie­długo poprosi Cię o pomoc. 

Zabi­jać nie­to­perza – mimo wielu nieżycz­li­wych osób, odnie­siesz wiel­kie zwy­cię­stwo. 

Skrzy­dła nie­to­perza – to czas pod­jąć odważną decyzję. Nie bój się, a zmiana będzie pozy­tywna. 

Strach przed nie­to­perzem – musisz coś zmie­nić w swoim życiu, ina­czej będziesz stać w miej­scu. 

Nie­to­perz lecący w dzień – czas wyjść ze swo­jej strefy kom­fortu. Jeśli sam tego nie zro­bisz, Twoje oto­cze­nie Cię zmusi.

4.6/5 - (7 votes)
1 comment… add one
  • Magdalena maj 24, 2023 @ 10:17

    W końcu sennik, który nie straszy , a daje piękny przekaz. Bardzo to ze mną rezonuje. Śniło mi się, że do mojego pokoju wieczorową porą wleciały 4 małe nietoperze, chciałam je uwolnić , ale znalazły sobie miejce za odstającym plakatem wiszącym na ścianie . Otworzyłam okna, drzwi, żeby miały jak wylecieć. Nie bałam się ich ale martwiłam jak je uwolnić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka