Zanim zaczniesz inter­pre­to­wać sen o samo­lo­cie, pomyśl o ostat­nich wyda­rze­niach w Twoim życiu. Jeśli czy­ta­łe­ś/aś lub oglądałeś/aś wia­do­mo­ści o czymś zwią­za­nym z samo­lo­tami np. kata­stro­fie lot­ni­czej. Takie rze­czy zapa­dają w pamięć i wpły­wają na nasze sny. Samo­lot jest zazwy­czaj pozy­tyw­nym ome­nem. Sym­bo­li­zuje przy­jemną podróż i zmiany życiu. W stre­fie zawo­do­wej ozna­cza roz­wój oraz pomyśl­ność. 

Patrzeć na lecący samo­lot – w stre­fie zawo­do­wej ozna­cza duży nowy pro­jekt. W życiu pry­wat­nym sym­bo­li­zuje odmianę losu na lep­szy. 

Być pasa­że­rem samo­lotu – uda Ci się zre­ali­zo­wać wszyst­kie swoje plany. 

Por­wa­nie samo­lotu – masz swoje życie pod kon­trolą. Wspa­niale pora­dzisz ze zbli­ża­ją­cymi się pro­ble­mami. 

Dużo samo­lotów na nie­bie – suk­cesy w pracy lub/i edu­ka­cji. 

Lądo­wa­nie samolotu – to znak spo­koju i har­mo­nii. Sym­bo­li­zuje zakoń­cze­nie pew­nego etapu w życiu. 

Star­tu­jący samo­lot – suk­ces i uzna­nie w pracy. Ozna­cza rów­nież goto­wość do nauki i roz­woju. 

Długi lot samo­lotem – musisz tro­chę odpu­ścić. Nie bierz na sie­bie za dużo zadań i obo­wiąz­ków. 

Ty jako pilot – los się do Cie­bie uśmiech­nie. Będziesz mieć duże zain­te­re­so­wa­nie u płci prze­ciw­nej. 

Być świad­kiem kata­strofy lot­ni­czej – duża zmiana w życiu miło­snym. 

Uczest­ni­czyć w kata­stro­fie lot­ni­czej – odzwier­cie­dla Twój nie­po­kój w życiu pry­wat­nym. 

Tur­bu­len­cje w samo­lo­cie – potrze­bu­jesz coś zmie­nić w swoim życiu. To dobry czas, by zacząć dzia­łać. 

Skok z samo­lotu – jesteś odważną osobą, która śmiało prze do celu. Czeka Cię pasmo pozy­tyw­nych wyda­rzeń. 

Ucie­kać przed samo­lotem – skup się na swo­jej rodzi­nie i przy­ja­cio­łach. Potrze­bu­jesz wzmoc­nić więzi z innymi. 

Jeść w samo­lo­cie – wkrótce poznasz kogoś, kto kom­plet­nie odmieni Twoje życie. To niezwykle pozy­tywny sen. 

Sie­dzieć w kok­pi­cie samo­lotu – w nie­dłu­gim cza­sie dowiesz się o sobie nowych rze­czy. Bar­dzo się roz­wi­niesz emo­cjo­nal­nie.

4.7/5 - (3 votes)
2 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka