Spotkanie

Nie­spo­dzie­wane, pla­no­wane czy spon­ta­niczne, każde spo­tka­nie można inter­pre­to­wać na różne spo­soby. Naj­waż­niej­sze jest, z kim się spo­ty­kasz, lecz miej­sce też może mieć zna­cze­nie. W śnie o moty­wie prze­wod­nim spo­tka­nia, wszystko zależy od kon­tek­stu. Sny o waż­nych spo­tka­niach sym­bo­li­zują poczu­cie obo­wiązku i chęć ucze­nia się nowych rze­czy. Spo­tka­nia obra­zują nasze poczu­cie wła­snej war­to­ści oraz pew­no­ści sie­bie. Jeśli są zwią­zane z pracą, mogą obra­zo­wać nasz sto­su­nek do niej i współ­pra­cow­ni­ków. 

Spo­tka­nie ze sta­rymi przy­ja­ciółmi – to pro­ro­czy sen, przy­go­tuj się na gości. 

Spo­tka­nie z kobietą – poznasz czy­jąś tajem­nicę. 

Spo­tka­nie z męż­czy­zną – przy­jemne wyda­rze­nie w pracy. 

Spo­tka­nie z przy­ja­cie­lem z dzie­ciń­stwa – wstrzy­maj się od osą­dów i nagłych decy­zji. 

Spo­tka­nie z kole­gami ze szkoły – czeka Cię ciężka próba, bądź uważ­ny/a. 

Spo­tka­nie z kimś sław­nym – wkrótce będziesz miał/a oka­zję poznać swo­jego idola. 

Spo­tka­nie w pracy – spró­buj wpro­wa­dzić jakieś prak­tyczne roz­wią­za­nia w swoim miej­scu pracy. 

Uma­wia­nie się na spo­tka­nie – dużo mówisz o sobie, warto nie zdra­dzać wszyst­kiego. 

Ty odwo­łu­jesz spo­tka­nie – jesteś osobą, która łatwo dosto­so­wuje się do nowych oko­licz­no­ści. 

Zasnąć na spo­tka­niu – potrze­bu­jesz waka­cji, zrób sobie tro­chę wol­nego. 

Ktoś odwo­łuje spo­tka­nie z Tobą – jeśli wyko­rzy­stasz zbli­ża­jącą się oka­zję, możesz dostać awans lub podwyżkę. 

Spo­tka­nie w środku trans­portu – nagły zwrot wyda­rzeń, nie­spo­dzie­wane wyda­rze­nie. 

Opóź­nione spo­tka­nie – nie­długo wyru­szysz w podróż służ­bową, która da pozy­tywne rezul­taty. 

Prze­ło­żone spo­tka­nie – coś Cię mar­twi, ale potra­fisz sobie z tym pora­dzić. 

Spo­tka­nie z Bogie­m/bó­stwem – jesteś uza­leż­niony/a od innej osoby. Spró­buj się wyswo­bo­dzić z tej nie­zdro­wej rela­cji. 

Spo­tka­nie na moście – pomyślny sym­bol zakoń­cze­nia pro­jektu zawo­do­wego. 

Spo­tka­nie na tle roman­tycz­nym (randka) – roz­pa­le­nie uczu­cia na nowo, roz­kwit związku.

4.7/5 - (3 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka