Wszechświat

Wszech­świat poja­wia się w snach pod­czas doświad­cza­nia jakie­goś roz­cza­ro­wa­nia. Suge­ruje, że jesteś tylko jedną kropką wśród tysięcy innych. Twoje pro­blemy, z szer­szej per­spek­tywy, nie mają aż takiego zna­cze­nia. Dobrze jest prze­ana­li­zo­wać ostat­nie wyda­rze­nia w życiu. Być może zbyt przej­mu­jesz się rzeczami, na które nie masz wpływu. Cho­ciaż naj­bliż­szy czas może nie wyda­wać się ide­alny, to świetny moment, żeby zaj­rzeć w głąb sie­bie. Ucząc się na wła­snych błę­dach, sta­jesz się sil­niej­szy i mądrzej­szy. Sen o wszech­świe­cie może odno­sić się do potrzeby prze­strzeni i wol­no­ści. To sym­bol nadziei, odro­dze­nia oraz pomyśl­nych zmian. 

Widzieć wszech­świat – sprawa, którą chcesz szybko zała­twić, będzie trwała tro­chę dłu­żej. 

Podróż przez wszech­świat – coś się w Tobie zmieni. Będą to jakieś prze­ko­na­nia bądź idee, w które zawsze wie­rzy­łeś. Czeka Cię duchowe odro­dze­nie. 

Spo­tka­nie kosmi­tów pod­czas podróży przez wszech­świat – za bar­dzo bie­rzesz pod uwagę opi­nie innych ludzi. To Twoje życie, czas być bar­dziej nie­za­leż­nym. 

Podróż do innego wszech­świata – nauczysz się cze­goś przy­dat­nego. Nowe umie­jęt­no­ści pomogą Ci w życiu zawo­do­wym. 

Ciemny, mroczny wszech­świat – w Twoim życiu zajdą ogromne zmiany. 

Bada­nie wszech­świata – potrzeba zmiany w życiu zawo­do­wym. 

Wszech­świat pełen jasnych gwiazd – roz­wiąże się Twój naj­więk­szy pro­blem. W końcu odzy­skasz spo­kój. 

Podróż kosmiczna na Zie­mię – duży przy­pływ gotówki, zmiana jako­ści życia. 

Naro­dziny wszech­świata – czeka Cię bar­dzo pozy­tywne wyda­rze­nie. Wkro­czysz w nową fazę w życiu. 

Wszech­świat widziany z rakiety kosmicz­nej – ogólna pomyśl­ność i szczęście. 

Ty dry­fu­jący we wszech­świe­cie – czu­jesz się zagu­biony, ale nie­długo pojawi się ktoś, kto pomoże Ci się odna­leźć. 

5/5 - (3 votes)
0 comments… add one

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik wyszukiwarka